Lernen mit Lernkarten Lernkarten መግለጺ መምሃሪ ካርታ 


1  መእተዊ: ሃንጎልና - Einführung: Unser Gehirn


2 ምምሃርን ምፍላትን ስምዒትን
Lernen Wissen und Gefühle


3 Lernplanung - ምምሃሪ ምምዳብ4 Lernprobleme - ሽግር ምምሃርAuf dieser Seite finden Sie Informationen zu folgenden Themen:
ኣብዚ ገጽ እዚ፣ ነዚ ዝስዕብ ዘሎ ኣርእስቲ ሓበሬታ ኸትረኸቡ ትኽእሉ፡ 

 • Erklärungen zu den Lernkarten መግለጺ ነዚ መምሃሪ ካርታ
 • Erklärung der Lernkarten zum Alphabet መግለጺ ነዚ መምሃሪ ካርታ ፊደላት

 • Tipps fürs Lernen ንምምሃር መኸሪ ሓሳብ

 

Erklärungen zu den Lernkarten መግለጺ ነዚ መምሃሪ ካርታ

Mit Lernkarten kann man Wissen oder Wörter so oft wiederholen, bis man die Information nicht mehr vergisst. Das Gelernte bleibt durch das regelmäßige Wiederholen im Gedächtnis.

ምምሃር ብመምሃሪ ካርታ ብዙሕ ጥቅሚ ኣለዎ፣ ሓደ ብዙሕ ፈልጠትን ረብሓ ዘለዎ ቓላትን ኩሉ ግዜ እናደጋገምካ፡ ስጋብ ጨርሽካ ኸትርስዖም ዘይትኽእሎ እዋነ ምብጻሕ ማለት እዩ።

Die Lernkarten haben eine Frageseite und eine Antwortseite. Die Frage erscheint oben auf der Karte und die Antwort unten.

እዚ መምሃሪ ካርታ ብቀዳማይ ገጽ ናይ ሕቶ ገጽ ብካልኣይ ገጽ ድማ መልሲ ይርኮቦ፡ እቲ ሕቶ ኣብ ላዕሊ እቲ ካርታ፡ ኢቲ መልሲ ድማ ኣብ ታሕቲ ይርከብ።

Bei den meisten Lernkarten können die Worte auch gehört werden. Sie erkennen diese Möglichkeit an den Lautsprechersymbol.

ኣብ ቡዙሓት መምሃሪ ካርታ እቶም ቓላት ብመጉልሒ ድምጺ ኸትሰምዕዎ ትኽእሉ፡ እቲ መጉልሒ ድምጺ ድማብምልኸት ትሕበሩ።

 

Erklärung der Lernkarten zum Alphabet  መግለጺ ነዚ መምሃሪ ካርታ ፊደላት

Bei dem Alphabet gibt es zwei Arten von Karten:
ኣብዞም ፊደላት ክልተ ዓይነት ካርታ ኣለዉ፡ 

Als Frage erscheint ein Buchstabe und dann als Antwort können Sie die Lautschrift sehen und den Buchstaben hören.

ቀዳማይ ከም ሕቶ ሓደ ፊደል ኸቀርብ ኮሎ፡ ኣስዒቡ ድማ ከም መልሲ ምስ ድምጺ ይስማዕ።

 

  

 

Es gibt auch Karten, bei denen Sie zuerst nur den Buchstaben hören und Sie sich überlegen oder aufschreiben können, wie der Buchstabe geschrieben wird.

 

ኮምኡእዉን ገለ መምሃሪ ካርታ ኣሎ፡ ብመጀመርታ እቲ ፊደል ጥራሕ ይሰምዕ፡ ብድሕሪኡ ንቁሩብ ደቃይቅ መልሳ ትሐስበላ ወይ ድማ ኣብ ወረቀት ትጽሕፋዋ።

ከምይኢላ እታ ፊደል ትጻሓፍ ትማሃሩ፡  

 


 

 

Erklärung der Grammatikkarten
መግለጺ ናይ ሰዋስው መምሃሪ ካርታ
 

Die Grammatiklernkarten erklären in Frage- und Antwortform die Grammatik beider Sprachen und verdeutlichen die Unterschiede zwischen Deutsch und Tigrinya. Der Vergleich der beiden Sprachen soll das Erlernen der Sprachen erleichtern.

እቲ ናይ ሰዋሱው መምሃሪ ካርታ፣ ብሓደ ወገን ነቲ ሰዋሱው ናይ ክሊቲኡ ቋንቋ ኣተካክልኡ እና ኣብረሔ፡ በቲ ሓደ ወገን ድማ እቲ ፍልልይ ሰዋሱው ኣብ መንጎ ጀርመንን ትግርኛ ዘሎ የርእይ፡

እዚ ፍልልይ ሰዋሱው ኣብ መንጎ ኽልቲኡ ቋንቋ ዘሎ፣ ነቲ ድላይ ምምሃር ቋንቋ ዘሎ የቃልሎ፡ 

 

Bei den Lernkarten zur Grammatik gibt es bei den Lernkarten zur deutschen Grammatik die Fragen und Erklärungen in Tigrinya auch als Hördatei.
ኣብቲ መምሃሪ ካርታ ናይ ጀርመን ሰዋስው እቲ ሕቶን መግለጽን ብትግርኛ ምስ ድምጹ ኣሎኩም፡

Hier ein Beispiel zur Erklärung der deutschen Zahlengrammatik auf Tigrinya.
ኣብዚ ንምሳሌ መግለጺ ቁጽርታት ሰዋሱው ናይ ጀርመን ብትግርኛ፡

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

Erklärungen zu den Vokabelkarten
መግለጺ ናይ ቓላት መምሃሪ ካርታ
 

Passend zur Grammatik gibt es zum Üben verschiedene Arten von Vokabelkarten, die das Lernen erleichtern sollen. Alle Vokabelkarten sind mit Audiodateien verbunden.
ነዞም ቁጽርታት ሰዋስው ዝሰማማዕ መምሃሪ (መለመዲ) ዝተፈላለየ ዓይነት ቓላታት ካርታ ኣሎኩም፡ መታን ንምምሃር ከይከብደኩም፡ ብዙሓት ናይ ቓላት መምሃሪ ካርታ፡ብዝተፋላለየ ዓይነት መንገዲ፡ ምስ ኣናባብኡ ብድምጺ ዝተሓዎሶ ይከውን።

Es gibt die Karten in Tigrinya–Deutsch und umgekehrt in Deutsch-Tigrinya.
መምሃሪ ካርታታት፡ ካብ ትግርኛ ንጀርመን ኮሙኡ ድማ ካብ ጀርመን ንትግርኛ ኣለዉ፡

 

Frage in Tigrinya
ሕቶ ብትግሪኛ 

 Antwort in Deutsch
መልሲ ብጀርመን  

 

     

Frage in Deutsch
ሕቶ ብጀርመን 

Antwort in Tigrinya
መልሲ ብትግርኛ 

 

 

Es gibt aber auch Karten, bei denen Sie das Wort hören und sich überlegen oder notieren können, wie das Wort geschrieben wird.
ኮሙኡ ዉን መምሃሪ ካርታ ኣለዉ፡ እቶም ቓላት ብድምጺ ትሰምዖም፡ እንተኮነ ግዳ ንኸትምልሶም ቁሩብ ደቃይቅ ሓሲብካ ትምልሶም ወይ ኣብ ወረቀት ትጽሕፎም።

 

 

Frage hörbar in Deutsch
ሕቶ  ብጀርመን ብድምጺ ጥራይ 

Antwort in Deutsch oder in Tigrinya
መልሲ ብትግርኛ ወይ ብጀርመን 

 

Daneben gibt es auch Karten, bei denen Sie die Ziffer sehen und überlegen oder aufschreiben können, wie die Zahl in Tigrinya oder in Deutsch geschrieben wird.
ካልእ ብተወሳኪ ዉን፡ ካርታ ኣለዉ እቶም ቁጽሪ ትርዩም ንኸትምልሶም ቁሩብ ሕስብ ኣቢለካ ወይ ኣብ ወረቀት ትጽሕፎም ትምልሶም ትኽእል፡ ከመይ ኢሎም ቁጽርታት ብትግርኛ ወይ ብጀርመን ይጻሓፉ ድማ ተራኣእዩም፡

 

Frage als Ziffer
ሕቶ ብቁጽሪ   

Antwort in Tigrinya oder Deutsch mit Audio
መልሲ ብትግርኛ ወይ ብጀርመን ብድምጺ 

 

 

Eine weitere Kartenart zeigt Bilder und Sie können sich überlegen, aufschreiben oder aussprechen, was auf dem Bild ausgedrückt wird.
ካልእ ዓይነት ካርታ ብስእሊ ትርእይዎ፡ ነዚ ውን ብከምዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ጌርኩም ትምልስዎ።

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratschläge fürs Lernen ምኸሪ ንምምሃር

In welcher Reihenfolge Sie die Karten lernen, können Sie selbst entscheiden
በየናይ ዓይነት መንገዲ እዞም መምሃሪ ካርታ ንምምሃር ይጅመሩ ናትኩም ውሳኔ እዩ፡

Sie sollten bei der Auswahl der Lernkarten folgendes beachten:
ቅድሚ ምጅማርኩም ግን መምሃሪ ካርታ ኣድላይ ዝኮነ፡

 • Ihre Ziele,
  ክትበጽሕዎ
  ዝደለኩም ሽቶ ምፍላጥ፡
 • Ihre vorhandenen Sprachkenntnisse,
  ዘለኩም ዓቅሚ ኽእለት ናይ ቛንቛ ምፍላጥ፡
 • Ihre frei verfügbare Lernzeit und
  ዘለኩም እኩል መምሃሪ ግዜ ምፍላጥ
 • Ihre Lernmethode.
  ዘለኩም መምሃሪ ዓይነት መንገዲ ምፍላጥ

Erste Schritt: Sich an AnkiDroid gewöhnen.
ቀዳማይ ስጉምቲ፡ ምስ ኣንኪ ድሮይድ ኣሳራርሕኡ ርጉጽ ክእለት ምሕዳር፡

Dazu empfehlen wir Ihnen, zuerst AnkiDroid zu installieren und Zahlen von 0 bis 10, Wochentage, Personalpronomen, Interrogativpronomen und Monate zu üben. Sie sollten sich zuerst an AnkiDroid gewöhnen und ausprobieren, wo und wann Sie überall lernen können.

በዚ ምክንያት ቀዳማይ ምኽርና ኣንኪ ድሮይድ ካብ ኢንተርነት ተራግፍዎ፡ መታን ምስ ኣንኪ ድሮይድ ጽቡቅ ምልላይ ክተሕድሩ፡መጀመርታ እቲ ቁጽርታት መምሃሪ ካብ 0 ስጋብ 10 ዘሎ፤ መዓልትታት ኣብ ሓደ ሰሙን ዘሎዉን ፣ምስ ወርሕተትን ወዘተምስ ኣንኪ ድሮይድ ጽቡቅ ምልላይ ክተሕድሩ ትክእሉ።


Die allgemeine Empfehlung für das Lernen mit Lernkarten
ሓፈሻዊ
ሓበሬታ ንምምሃሪ  ብመምሃሪ ካርታ

Regelmäßig lernen und wenig neue Karten auf einmal lernen.
ቀጻልን ዉሱኑ ግዜ ምምሃር ኮይኑ ፡ብተወሳኪ ድማ ብውሑዳት ሓደሽቲ ካርታ ምምሃር ፈቱኑ

Die Wiederholung ist wichtig, denn sie verhindert das Vergessen und erzeugt Sicherheit.
ምምሃር ምድግጋም  ኣድላይ ኢዩ፡ ካብ ምርሳዕ ይካላከል ውሕስነት የሕድር፡

Vokabeln können Sie mit einem Kopfhörer und einem SmartPhone oder Tablet zuhause und unterwegs lernen und wiederholen. Alleine durch häufiges Wiederholen werden Sie feststellen, dass die Wörter einfach im Gedächtnis bleiben.

ቃላታት ብድምጺ መስምዒ ጌርካ ብስማርትፎን ወይ ታብሌት፡ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ደገ እና ደጋገምካ ኽትማሓር ትክእል፡ ብምድግጋም ክኣ እቲ ምምሃር ኣብ ሓንጎልካ ክሰፍር ይኽእል፡


Bei Anki mit Windows gibt es die Möglichkeit die eigene Aussprache mit einem Mikrofon über die Tasten "STRG + R" aufzunehmen und zu überprüfen.

ኣንኪ ብዊንዶውስ ዝሰርሕ፡ ኣብዚ ዕድል ኣለኩም ብቃልኩም ዝተዛረብኩሞ ቃላት ክትሰምዕዎ፡ እንተድኣ መጉልሒ ድምጺ ተጠቂምኩም፡ ኮምኡ ድማ ንምምላእ "STRG + R" ጠዊቅኩም፡

Lernkarten zur Grammatik sollten Sie an einem ruhigen Platz lernen und versuchen, selbst die Grammatik zu erklären.

ነዚ ሰዋሱው መምሃሪ ካርታ፡ ዝሓሸ ነይሩ ኣብ ሕድእ ዝበለ ቦታ ክትማሕርዎ ኮምኡ ድማ እቲ ሰዋሱው ተማሂርኩም ብዓልኩም ክትገልጽዎ ከም ትክእሉ ግበሩ፡

Lernkarten zum Alphabet und Vokabeln können Sie mit Schreibübungen verbinden.

መምሃሪ ካርታ ንፊደላትን ቃላትን  ከም ጽሕፈት ንምጽሓፍ ምልምማድ ክትጥቀሙሎም ትክእሉ ኢኩም፡

Lernkarten zum deutschen Telefonalphabet sind nützlich, wenn Sie häufig Ihren Namen buchstabieren müssen. Dadurch verhindern Sie, dass Ihr Name falsch geschrieben wird.

እዞም
መምሃሪ ካርታ ብቋንቋ ጀርመን ሽምካ ብስልኪ(ቴሎፎንክትህብ ከሎካ ትጥቀመሎም፡ ኣድለይቲ ኢዮም፡(ካብ ሽምካ ብጌጋ ምሃብ ኽትካላከል ትክእል)

Mit und ohne Grammatikkenntnisse lernen
ሰዋሱው ምምሃር ፡ንክእለት ሰዋሱው ዘለዋምን  ዘይብሉን

Sie können sich entscheiden Deutsch oder Tigrinya mit oder ohne Grammatikkenntnisse zu lernen. Beachten Sie bei Ihrer Entscheidung, dass eine höhere Schul- und Berufsausbildung ohne Grammatikkenntnisse fast nicht möglich ist.

ኣብዚ ትግርኛ ወይ ጀርመን ኸትማሃሩ ፣ከሙኡ ዉን ምስ ሰዋሱው ብዘይ ሰዋሱው ምምሃር ክተማርጹ ትኽእሉ ኢኩም፡ ሓበሬታ፡ ግን እንተድኣ ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ምቅጻል ወሲንኩም ብዘይ ሰዋሱዉ ኽእለተ ዳርጋ ኣይካኣልን ኢዩ፡

Wenn Sie eine Sprache ohne Grammatik lernen, werden Sie im Alltag Vieles verstehen, aber es wird Ihnen schwer fallen, schwierige und längere Informationen zu verstehen und selbst zu beschreiben.

እንተድኣ ቋንቋ ብዘይ ሰዋሱው ፈልጠት ተማሂርኩም ፡ንመዓልታዊ ናብራኩም ዘጎንፈኩም ብዙሕ ኽትርድእዎ ትኽእሉ ኢኩም፡እንተኮነ ግዳ ንኽብድን ንዉሕን ዝበለ ሓረግ ንምርዳእን ምጽሓፍን ከሸግር ይኽል ኢዩ፡


Mit Wort-Für-Wort-Übersetzungen die Struktur der Sprache verstehen
ንቃላት ቃል ብቃል ምትርጓም  ነቲ ኣሰራርዓ ቋንቋ ምርዳእን

Wenn Sie Deutsch ohne Grammatik lernen wollen, dann empfehlen wir Ihnen, mit den Zahlen 0 bis 10, Wochentagen, Monaten, Pronomen und Verben zu beginnen.

እንተድኣ ቋንቋ ጀርመን ብዘይ ሰዋሰው ክትማሃሩ ደሊኩም፡ ንሕና ንሕብረኩም እዞም ቁጽሪ ካብ 0 ስጋብ 10 ፣ኣብ ሓደ ሰሙን ዘለዉ መዓልተታት፣ ወርሓት፣ ሰም ፣ተውላጠ ስም በዚኦም ተጀመርኩም ይሓይሽ፡

Wenn Sie sich die Wörter merken können und mit AnkiDroid zurecht kommen, können Sie sich die Grammatikkarten herunterladen und sich nur die mit Farben markierten "Wort für Wort Übersetzungen" anschauen. Ohne Grammatikkenntnisse können Sie hier den Aufbau deutscher und tigrinischer Sätze verstehen und sich merken.

እንተድኣ ቃላታት ጸቡቅ ምጽናዕን ምዝካርን ክእለት ኣለኩም፡ከምኡ ድማ ኣንኪ ድሮኢድ ኣጠቃቅሙኡ ተረዲኩም፡እቶም ብሕብሪ ተጻሒፎም ዘለዉ  ቃል ብቃል ምትርጓም ዝብሉ ናይ ሰዋሱው ካርታታት ካብ ኢንተርነት ኣራጊፈኩም ርኣይዎም፡ ኣብዚ ብዘይ ኸእለት ሰዋሰው ጀርመን ወይ ትግርኛ፡ እዞም ሓረግ ከመይ ኢሎም ከም ዝተሃነጹ ኸትርድእዎምን ኸተስተብሕልዎምን ትኽእሉ ኢኩም፡

Wenn Sie sich für diese "Wort für Wort Übersetzungen"-Lernmethode entscheiden, sollten Sie immer zuerst die "Wort für Wort Übersetzungen" anschauen und dann die passenden Vokabelkarten dazu lernen.

እንተድኣ ነዚኦም ቃል ብቃል ምትርጓም  ዝብሉ ዓይነት ምምሃር ወሲንኩም፡ ኩሉ ግዜ ንዕዖም ርኢኩም፡ ንዕዖም ዝሳማምዑ ቃላት ካርታ መሪጽኩም ተማሃሩ፡


Ohne Wort-Für-Wort-Übersetzungen und ohne Grammatik
ብዘይ ቃል ብቃል ምትርጓም ፡ ብዘይ ሰዋሱው

Wenn Sie ohne die "Wort für Wort Übersetzungen" und ohne Grammatik Deutsch oder Tigrinya lernen möchten, können Sie die Vokabeln lernen und regelmäßig wiederholen. Sie werden feststellen, dass sich Ihre Sprachkenntnisse verbessern.

እነተድኣ
ብዘይ ቃል ብቃል ምትርጓም ብዘይ ሰዋሱው ቋንቋ ጀርመን ወይ ትግርኛ ኸትማሃሩ ደሊኩም፡መዓልታዊ እዘም ቃላት እና ደጋገምኩም ተማሃሩ፡ በዚ ዓይነት መንገዲ ዉን ናይ ቋንቋ ክእለትኩም ለዉጢ እናገበረ ኸከይድ ኢዩ፡

Sie beginnen mit Zahlen, Wochentagen, Monaten, Pronomen, Uhrzeiten, Verben, Hauptwörtern usw.

ኸትጅምሩ ከለኩም ብከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሶም ዘለዉ ብቁጽሪ ካብ 0 ስጋብ 10 ከምኡ ውን ወርሓት ሰሙናት ወዘተትቅጽሉ፡

Mit dieser Methode lernen Sie Deutsch zu verstehen und einfache Sätze im Alltag zu sprechen. Hilfreich ist hier, dass Sie Tigrinya und Deutsch direkt übersetzt haben.

በዚ ዓይነት መንገዲ ቋንቋ ትግርኛን ጀርመንን ቃል ብቃል ምትርጓም ተማሂርኩእ፡ ሓጺር ሓረጋት ጺሕፍኩም ነቲ መዓልታዊ ምንቅስቃስ ትገብርዎ ክሕግዘኩም ይኽእል፡


Mit Grammatik lernen    ብሰዋስው ምምሃር

Sie können zuerst die Grammatikbegriffe ሰዋስው ስነቓል ንስም ዓይነት auf der Webseite ጀርመን ሰዋስው lernen. Sie verstehen dann, was die deutschen und lateinischen Fachbegriffe auf Tigrinya bedeuten und verstehen damit die Grammatik schneller.

ብመጀመርታ እዞም ሰዋስው ስነቓል ካብቲ ናይ ኢንተርነት ገጽ ጀርመን ሰዋስው ትማሃርዎም፡ ኣብዚ እቲ ዘሎ ኣብ ጀርመንን ላታኛንን ስነቓል ብትግርኛ እንታይ ከም ዝባሃል ፈሊጥኩም እቲ ሰዋስው ቀልጢፍኩም ኸትርድእዎ ትክእሉ፡

Danach können Sie die Karten zu den einzelnen Grammatikthemen herunterladen und lernen. Hilfreich ist es, die Grammatikkarten mit Freunden zu besprechen und gemeinsam Beispiele suchen.

ብዳሕራይ ቀጻሊ ነቶም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰዋሱው መምሃሪ ካርታ ኣራጊፍኩም ክትማሃሩ ትክእሉ ኢኩም፡ ኣብዚ ብዙሕ ክሕግዝ ዝክእል ውን እንተድኣ በቲ ሰዋሱው መምሃሪ ካርታ ምስ ካልኦት ብጾትኩም ተማያይጥኩም ሓደ ክትርድእዎ ትክእሉ ኣብነት ትደልዩ፡

Grammatikkenntnisse in Tigrinya und Deutsch ermöglichen es Ihnen komplizierte Zusammenhänge selbst zu verstehen und zu erklären. Diese Fähigkeit ist die Voraussetzung für eine höhere Schul- und Berufsausbildung.

ዓቀሚ ሰዋሱው ኣብ ትግሪኛን ጀርመንን ምህላው፡ መንገዲ ይከፈተልካ ሽግር ዝኮኑ ሓረጋት ንክትርድኦም፡ብዓልካ ተረዲኢካ ንካልእ ሰባት ክተረድእ ትክእል፡


Für einen Deutschkurs lernen  ቋንቋ ጀርመን ኣብ ቤት ትምህርቲ ምምሃር

Wenn Sie für einen Deutschkurs angemeldet sind, dann können Sie sich darauf vorbereiten, indem Sie die Grammatikbegriffe ሰዋስው ስነቓል ንስም ዓይነት auf der Webseite ጀርመን ሰዋስው lernen. Egal ob Sie Englisch, Norwegisch, Deutsch, Tigrinya oder Schwedisch lernen wollen, diese in Tigrinya erklärten Grammatikbegriffe mit Beispielen sind für das Erlernen von Sprachen immer gleich und deshalb wichtige Grundlagenkenntnisse.

እንተድኣ ኣብ ሓደ ቋንቋ ጀርመን ትምህርቲ ኣለኩም፡ኣብዚ ክትቃራረቡ ትክእሉ ኢከኩም እዞም ሰዋስው ስነቓልት ንስም ዓይነት ካብ ኢንተርነት (ጀርመን ሰዋስው)ዝብል ኣራጊፍኩም ክትማሃርዎም፡ ብዘይ የገድሰ ኣየናይ ዓይነት ቋንቋ ናይ ወጻኢ ተማሃሩ፡እዞም ሰዋስው ስነቓልት ብትግርኛ ጽቡቅ ጌሮም ስለ ዝተገለጹ እሞ ክኣ ሰዋስው ኩሉ ሓደ ዝኮነ ኣብዚ ንምርድኡ ይፈኩሰልኩም፡በዚ ምኸንያት ሰዋስው መሰረታዊ ፈልጠት ኣድላይ ኢዩ፡

Ergänzend zum Deutschunterricht können Sie sich Karten zu einigen deutschen Grammatikthemen auf Tigrinya anschauen. Es wird Ihnen helfen, den Grammatikunterricht besser zu verstehen.

ተወሳኪ ነቲ ቋንቋ ጀርመን ትማሃርዎ ዘለኩም፡ ብመጠኑ እዚ መዝጊብናዮ ዘለና መምሃሪ ካርታ ጀርመን ሰዋስው ከምኡ ድማ ብትግርኛ ስለ ዘሎ ኣራኣእይዎ ኢኩም መታን ጽቡቅ ጌሩ ክርድኣኩም፡

Auch können Sie sich passend für Ihren Deutschunterricht Vokabelkarten zum Lernen herunterladen oder selbst herstellen. Auf der Webseite zu Anki und AnkiDroid gibt es Anleitungen zum Herstellen eigener Lernkarten.

ኮምኡ ሙን ተወሳኪ ነቲ ቋንቋ ጀርመን ትማሃርዎ ዘለኩም ናይ ቃላት መምሃሪ ካርታ ኣራጊፍኩም ክትማሃሩን ወይ ብዓልኩም ቃላታት መምሃሪ ኣዳሊኩም ክትሃነጹ ትክእሉ ኢከም፡ነዚ ብዓልኩም ክተዳልዉዎ ኣበቲ ናይ ኢንተርነት ገጽ  ኣንኪን ኣንኪ ድሮኢድን ከይድኩም መምርሒ ሰሌዳ ኣለኩም ከመይ ጌርኩም ከም ተዳልዉዎ፡

Beachten Sie, dass die Fähigkeit komplizierte Zusammenhänge zu verstehen und zu selbst erklären eine wichtige Voraussetzung für eine höhere Schul- und Berufsausbildung ist.

ሓበሬታ ንከቢድ ዝኮነ መግለጽታት ንምርዳእ ዓቅሚ ምህላው፡እቲ ቀንዲ ኣድላይ ዝኮነ ንመጻኢ ብዓልካ ተረዲኢካ ንካልእ ክተረድእን እዩ፡ እዚ እዩ ክኣ እቲ ወሳኒ ንመጻኢ ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ምውሳነ።