ቁጽርታትን ተርታዊ ቁጽርታትን 
Zahlen und Ordnungszahlen


Neue Karten erkennen Sie an der Datumsangabe in Klammern, z. B.
(04.02.2016). ዝተሓደሱ ካርታ በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die neuen Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht dann automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።

 

Zahlwörter ምልክት ኣሃዝ   

 

 

 

 

 

Ordinalzahlen ተርታዊ ቁጽሪ

01 Ordinalzahlen - ተርታዊ ቁጽሪ
1. 2. 3. ... 10
01 Ordinalzahlen - ተርታዊ ቁጽሪ
1. - 10. Tigrinyainteressenten
01 Ordinalzahlen - ተርታዊ ቁጽሪ
1. ... 10. ጥራይ ጀርመን

 

 

02 Ordinalzahlen - ተርታዊ ቁጽሪ
< 10. für Tigrinyainteressenten
02 Ordinalzahlen - ተርታዊ ቁጽሪ
> 10. ጥራይ ጀርመን

   


Bitte erst üben, wenn die obigen Karten schon gelernt worden sind.
ሓበሬታ: መጀመርታ ብላዕለዋይ ዘሎ ካርታ ተማሃሩ ቅድሚ እዚ ታሕተዋይ  ምምሃርኩም።

ተርታዊ ቁጽሪ ኣብ ዓረፍተ ነገራት
Ordinalzahlen in Satzteilen